Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „PREORDER ADWOKAT DIABŁA” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

DEFINICJE:

1. Konkurs – konkurs pod nazwą „PREORDER ADWOKAT DIABŁA” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.

2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej.

3. Organizator – organizatorem Konkursu jest MyMusic Sp. Jawna z siedzibą w Wysogotowie,  ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo,  KRS nr: 0000914099

4. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest Organizator.

5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. 

6. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.

7. Nagroda - nagrodą konkursową są: ZEGAREK ROLEX O WARTOŚCI 10.000 EURO dla zamówień Preorder Premium Box,  ZEGAREK BREITLING O WARTOŚCI 5.000 EURO dla zamówień Preorder Standard Box.

8. Zadanie Konkursowe – odpowiedź na pytanie zadane przez Organizatora podczas rozmowy telefonicznej. 

ZASADY OGÓLNE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na stronie www.gm2l.co oraz social mediów gm2l

4. Konkurs trwa od godziny 12.00 dnia 11 marca 2023 roku do godziny 17.00 dnia 11 marca 2023 roku.

5. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 27 marca 2023 do godziny 24.00.

6. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.

8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie zakupu jednego z pakietów preorderowych płyty Malika Montana Adwokat Diabła.

2. Następnie Uczestnik dokonuje  zgłoszenia do konkursu na adres email: konkurs@gm2l.co  o treści: NUMER ZAMÓWIENIA i DATA ZAMÓWIENIA (proszę podać numer swojego zamówienia oraz datę ze strony gm2l.co). Liczba dokonanych zakupów nie zwiększa szans w konkursie – uczestnik może w danej kategorii zgłosić się tylko raz. Jeśli uczestnik kupił oba Preordery, może zgłosić swój udział w konkursie osobno dla każdego z tych 2 zakupów, co oznacza, że może także wygrać obie nagrody.

3. Organizator dzwoni do pierwszej osoby, której mail dotrze do Organizatora  o 12:00 lub później dnia 11.03.2022, a następnie do drugiej lub ewentualnie kolejnych (w ramach kolejności wpływu maili ze zgłoszeniem). Organizator zadzwoni do 27 marca 2023 roku do godziny 24:00. Organizator prowadzi konkurs dwutorowo, osobno dla zamówień Preorder Premium Box oraz Preorder Standard Box.

4. Organizator wybiera numer telefonu wskazany w zgłoszeniu konkursowym jednokrotnie, oczekując przez 5 dzwonków na odebranie telefonu. W razie nieodebrania telefonu zadzwoni do kolejnej osoby, której zgłoszenie (mail) dotarło do Organizatora po 12.00 w dniu 11.03.2023 i powtórzy czynności połączenia telefonicznego. 

5. Osoba, która odebrała telefon i jest uczestnikiem, który zgłosił się do konkursu odpowiada na pytanie konkursowe. Jeśli prawidłowo odpowie na pytanie wygrywa nagrodę dla swojej kategorii zamówienia. Jeśli  nie odpowie prawidłowo, Organizator dzwoni do  następnej w kolejności osoby – aż do czasu, gdy uczestnik, który odebrał telefon odpowie prawidłowo na pytanie.

6. Uczestnik we własnym zakresie zobowiązany jest opłacić podatek od nagrody. 

7. Za zwycięzcę konkursu uznaje się 2 osoby – 1 w kategorii Preorder Premium Box oraz  1 w kategorii Preorder Standard Box. Jeśli uczestnik kupił oba Preordery, może zgłosić swój udział w konkursie osobno dla każdego z tych 2 zakupów, co oznacza, że może także wygrać obie nagrody.

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest MyMusic Sp. Jawna z siedzibą w Wysogotowie,  ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo,  KRS nr: 0000914099. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: adres e-mail:  odo@my-music.pl

3. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasów i przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

2. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

3. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),

d) numer telefonu.

4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

6. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

7. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji  przewidzianych przepisami prawa.

8. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie https://www.instagram.com/gm2l.co/ najpóźniej 27 marca 2023 do godziny 24.00.

2. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatom drogą elektroniczną.

3. Laureaci Konkursu zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu danych do wysyłki Nagród. W przeciwnym wypadku, Nagroda przepada. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.

4. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.

5. Wydanie Nagród Laureatom Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

6. Jeśli w terminie określonym w Regulaminie Organizator (od 12:00 dnia 11.03.2022,  najpóźniej do 27 marca 2023 roku do godziny 24:00) nie dodzwoni się do żadnej osoby lub nikt nie odpowie na pytanie konkursowe prawidłowo, nagrody przepadają na rzecz Organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.